Forskningsbaseret notat om æstetiske læreprocesser i MeWe Space

Gitte Miller Balslev. Ph.d. Specialkonsulent, Skoleudvikling & Innovation

Baggrund

Uddannelsesområdets styrkede fokus på æstetiske læreprocesser følger af en voksende erkendelse af, at kreativitet og innovation ikke udspringer af bestemte fag i folkeskolen, og er en integreret og nødvendig del af alt, hvad eleven skal lære sig, hvis læring skal kunne omsættes og anvendes i  voksentilværelse (Rowley 2009).

Netop en styrkelse og nyttiggørelse af læring er slutmålet med folkeskolereformens mål om, at alle skal blive så dygtige, de kan (UVM 2015). Derfor er det nødvendigt, at afsøge muligheder for at styrke folkeskolen i at indfri dette mål om at højne elevers faglige niveau.

Hvad er definitionen?

Begrebet æstetik oprinder fra græsk og betyder, ”Det, der kan sanses”. Når eleven er aktivt involveret i et fysisk miljø med konkrete og sansestimulerende aktiviteter, er der tale om en æstetisk læreproces. Sanseligheden sættes i spil for at nå forbi sprogligheden og den rationelle forståelse, der i den efterfølgende samtale kan være med til at generere nye indsigter og mening for eleven (Balslev 2012). På den måde bygger æstetiske læreprocesser bygger bro mellem rationelle aspekter og emotionelle aspekter af individets læring.

Neurovidenskabelig forskning

Den verbale dimension i relation til indlæring har i en årrække været det centrale element i folkeskolens undervisning. I den neurovidenskabelige forskning er der i dag øget fokus mod det samlede perceptuelle systems betydning for læring. Undersøgelser peger entydigt på, at indlæringspotentialet forøges betydeligt, når den lærende udsættes for perceptuelle og emotionelle stimuli, hvorved evnen til at huske ligeledes forbedres. Således er kognition ikke et smalt og rationelt foretagende, men involverer sociale og emotionelle aspekter med stor betydning for læringsudbyttet (Lillelund 2015).

UddannelsesforskningUddannelsesforskning viser, at optimale læreprocesser kalder på interaktion mellem tre læringstilgange (Austring og Sørensen, 2006):

1.     empirisk læring. (erfaring, oplevelse, opmærksomhed)

2.     æstetisk læring.  (symbolsk, kulturelt, kommunikativt)

3.     diskursiv læring. (sproglig, analytisk, konceptuel)

I den danske skoletradition forfordeles den diskursive dimension, der appellerer til rationelle kognitive processer hos eleven, hvilket undertrykker elevens evne til at skabe kontakt mellem egne livserfaringer og undervisningsindholdet. Nyeste forskning viser, at didaktisk vekslen mellem læringstilgangene skaber bedre læringsudbytte (Andersen 2015).

Hvad er udbyttet?

Ved at veksle mellem læringstilgange og inddrage den æstetiske og empiriske dimension udvikles elevens faglige dømmekraft; æstetiske erfaringer træner elevens fortolkning af læringssituationen og skaber bro mellem elevens tidligere erfaringer og ny faglig viden (Borup 2015).

Forskere fra Aalborg universitet har afdækket følgende effekter for elevens læring i æstetiske læreprocesser (Borup 2015):

1.     Sansemæssig opmærksomhed forbedres.

2.     Fortolkningsevne styrkes.

3.     Følelsesdimensionen forfines.

MeWe Space udnytter potentialet

MeWe Space er en platform for kreativitet og innovation i legende og lærende fællesskaber. Det er et fysisk og digitalt læringsrum, der gør det muligt at engagere eleverne i æstetiske læreprocesser. MeWe Space har eksperimentariets karakter og inddrager gennem sine læringsproduktioner bevægelse, leg, IT og læring som integrerede elementer i et undervisningsforløb.

MeWe Space er en fysisk ”Black Box” bygget over tre skærme, der hver for sig i en læringsproduktion kan understøtte og udfordre den empiriske, den æstetisk og den diskursive dimension af læreprocessen. Læring i MeWe Space ansporer fællesskabet i elevgruppen og alle involverede er aktive i læringsrummet. Eleverne er således medskabere af egen og andres læring i et multimodalt medierum, der strækker sig i tid gennem en før-under-efter didaktik. Læring i MeWe Space foregår gennem sansestimulering af alle sanser – de visuelle, auditive, kinestetiske og taktile – gennem hele indlæringsprocessen. Eleverne udfordres gennem MeWe Space på individ- socialt og kulturelt niveau.

Det individuelle (Jeg-mig)

 • Elever eksperimenterer gennem leg og krop på eget initiativ

Det sociale (Jeg-dig)

 • Elever kommunikerer anerkendende, fordi de praktiserer perspektivskifte

Det kulturelle (Jeg -os)

 • Elever identificerer kulturelle vaner og værdier i faget, fordi de møder disse med egen kropslig erfaring

Det selvforglemmende (Jeg -nu)

 • Elever får kontakt med egen kreativitet og suspenderer habitus for en stund.                                                                                                                                                          Andersen (2015)

Mål med MeWe Space

Målet med MeWe Space som rammen om æstetiske læreprocesser er at:

 • Øge indlæring
 • Øge aktivitetsniveauet i undervisningen – bevægelse og leg er en integreret del
 • Styrke personlige og sociale kompetencer
 • Styrke og forbedre motivation
 • Fremme inklusion og forpligtende fællesskaber
 • Etablering af et didaktisk eksperimentarium i relation til folkeskolens nye forenklede fælles mål  
 •  Etablere et didaktisk eksperimentarium der understøtter kreativ tænkning
 • Udvikle eksperimenterende undervisnings- og læringsform
 •  Designe læringsforløb der underbygger folkeskolens nye forenklede fællesmål
 •  Inviterer til nysgerrighed, kreativitet og nytænkning og til at skærpe engagement i undervisningen
 •  Øge deltagelses- og aktivitetsniveauet gennem leg og deltagelse
 • Fremme forpligtende fællesskaber, inklusion og deltagelse ved at styrke personlige og sociale kompetencer
 • Fremme og initiere elevers læring og motivation gennem et fleksible og                   understøttende undervisningsformater
 • Opbygge kapacitet og viden på området der kan bidrage til udvikling af grundskolen

 

Vidensbasering

MeWe Space bygger på relevant viden om:

 • Læring, læreprocesser og læringsmiljøer – herunder æstetiske læreprocesser og art-based læring
 • Understøttende læringsteknologier og digitale literacies
 • Perception, IT, medier og didaktisk design
MeWe Space startede som udviklingsprojekt for de mindste og er inspireret af specialområdets arbejde med sanserum

MeWe Space startede som udviklingsprojekt for de mindste og er inspireret af specialområdets arbejde med sanserum

Litteratur:

Andersen, E. (2015): i Christensen, Borup, Sams, Lykke, Kjærgaard, Andersen, Bang, Lillelund, Abrahamsen, Pedersen (red.): Art-based Approaches to Learning, Bording Print

Austring, B.D. og Sørensen, M (2006)Æstetik og Læring. Grundbog om æstetiske læreprocesser, Hans Reitzels Forlag

Balslev, G.M. (2012)Omdannelse og Uddannelse – Innovation, læring og samarbejde, ph.d.-afhandling no 72, 2012. Roskilde University

Borup, J. (2015): i Christensen, Borup, Sams, Lykke, Kjærgaard, Andersen, Bang, Lillelund, Abrahamsen, Pedersen (red.): Art-based Approaches to Learning, Bording Print

Lillelund, F.B. (2015): i Christensen, Borup, Sams, Lykke, Kjærgaard, Andersen, Bang, Lillelund, Abrahamsen, Pedersen (red.): Art-based Approaches to Learning, Bording Print

Rowley, K. (2009): i Fink-Jensen og Nielsen (red.): Æstetiske læreprocesser – i teori og praksis, Billesøe & Baltzer

UVM (2015): Undervisningsministeriets hjemmeside, www.uvm.dk