Vi forbinder Europa med MeWe Space

'Diving into the Sea with MeWe Space'

EU lande bringes tættere sammen gennem undervisning og fælles forståelse. Tre europæiske skoler fra Danmark, Rumænien og Catalonien undersøger havets indflydelse på deres kultur på i det fælles læringsrum MeWe Space. 

Vi har som firma udviklet en platform, hvor undervisningen foregår gennem designtænkning af rum og sanseoplevelser. Konceptet kan bringe lande sammen gennem fællesproduktioner i MeWe Space.

 

MeWe Space, Spanien (danske undertekster) 

Venskab, teknologi og undervisning

Forbundet_gennem_mewe.jpg

Revolution i klasseværelse

Revolution_aula.jpg

MeWe Space, Rumænien

MeWe_Rumænien-kopi.jpg

MeWe Space DK, Ranzausminde skole, Svendborg

MeWe Space livshistorie med Faaborg Midtfyn kommune

MeWe Space livshistorie med Faaborg Midtfyn kommune

I anledning af af demensuge på TV2 offentligegjorde vi sammen med Faaborg Midtfyn kommune vores udviklings og forskningsprojekt  med digitale personlige fortællinger til tre plejecentre på fyn.

MeWe Kursus

MeWe Kursus

MeWe Space superbrugere på kursus i de nye værktøjer som følger med version 2.4.

Peter Sabro og Andreas Jørgensen samarbejder med MeWe Space om at få det optimale ud af de deltagende skolers MeWe Space.

Indhold skabt af brugerne er vejen til øget læring og involvering. Til det har vi designet et målrettet kursusforløb, hvor brugerne får inspiration og sparring til deres produktioner. 

Brainbreak

Brainbreak

Prisfest

Prisfest

MeWe Space uddelte priser den 15/12 2016

ÅRETS LÆRERPRODUKTION: LARS NISSEN, RANTZAUSMINDE SKOLE

ÅRET ELEVPRODUKTION: 1, 2 OG 6 KLASSE ISSØSKOLEN samt ANJA DAM THOMAS

ÅRETS NYE FORMAT: MICHAEL RAUNHOLST, RANTZAUSMINDE SKOLE

MEWE MAN 2017: HENRIK HØEGH RASMUSSEN

Tillykke til vinderne, tak til de nominerede og alle gæsterne der kom og gjorde dagen til noget særligt. 

TV2 om MeWe Space

Interview med Erling Hjernø 13:10 inde i udsendelsen om WHIIN 2016, Odense Congress Center

Erling Hjernø, Direktør MeWe Space og Pernille Kjær Nielsen, Businessreporter TV2 Fyn.

MeWe Space på WHIIN 2016

Besøg os på stand 1514 i Odense Congress Center

Den 4,5 og 6 Oktober kan du besøge os på stand 1514 under WHIIN, Week of Health and Inovation 2016 i Odense Congress Center. 

Artikel i Fyens Stiftstidende

Artikel i Fyens Stiftstidende

Tre skoler udvikler digitalt læringsrum der fremmer læring

Interview med Michael Raunholst, lærer Rantzausminde skole. Af Maja Korsgaard Sveningsen, Fyens Stiftstidende

DM i Skoleudvikling

MeWe Space, Rantzausminde og Issø-skolen deltager i DM i skoleudvikling med det klare mål at komme til tops og vinde 50.000,- til vores udviklingsprojekt.

GIF fen gaffe guffen

GIF fen gaffe guffen

Jens Christian Kruse har lavet vores nye GIF til intro i forbindelse med MeWe Space produktioner

Radioaktivitet, 9:47 min.

Radioaktivitet, 9:47 min.

Hvordan forklarer man et svært emne i den moderne tid?

MeWe Space udvikles løbende sammen brugere på skoler. Målet med produktionen 'Radioaktivitet' var at forfølge den moderne formidling, Facebook, Twitter m.m. MeWe Space er ikke hardware, men indhold og i sit udgangspunkt billedet, det grafiske, lyd & lys for at opnå stærk formidling. Det vi designer er inspiration til elevernes egne produktioner og fordybelse. Udgangspunktet her var 'lad os tage et svært emne og folde styrken ved MeWe Space formatet ud'. 

Citat fra lærer i forbindelse med produktionen: 

MeWe er perfekt til at perspektivere tværfaglige projekter i de nye prøverformer i historie og naturfagene, ved at stærke og sanselige illustrationer giver forståelsen for sammenhængen, mellem samfundsfaglige og naturvidenskablige fænomener.

Tak for indsatsen, fysiklærer Andreas Veitleder, Issøskole og fotograf Jens Chr Kruse. 

Æstetiske læreprocesser

Æstetiske læreprocesser

Forskningsbaseret notat om æstetiske læreprocesser i MeWe Space

Gitte Miller Balslev. Ph.d. Specialkonsulent, Skoleudvikling & Innovation

Baggrund

Uddannelsesområdets styrkede fokus på æstetiske læreprocesser følger af en voksende erkendelse af, at kreativitet og innovation ikke udspringer af bestemte fag i folkeskolen, og er en integreret og nødvendig del af alt, hvad eleven skal lære sig, hvis læring skal kunne omsættes og anvendes i  voksentilværelse (Rowley 2009).

Netop en styrkelse og nyttiggørelse af læring er slutmålet med folkeskolereformens mål om, at alle skal blive så dygtige, de kan (UVM 2015). Derfor er det nødvendigt, at afsøge muligheder for at styrke folkeskolen i at indfri dette mål om at højne elevers faglige niveau.

Hvad er definitionen?

Begrebet æstetik oprinder fra græsk og betyder, ”Det, der kan sanses”. Når eleven er aktivt involveret i et fysisk miljø med konkrete og sansestimulerende aktiviteter, er der tale om en æstetisk læreproces. Sanseligheden sættes i spil for at nå forbi sprogligheden og den rationelle forståelse, der i den efterfølgende samtale kan være med til at generere nye indsigter og mening for eleven (Balslev 2012). På den måde bygger æstetiske læreprocesser bygger bro mellem rationelle aspekter og emotionelle aspekter af individets læring.

Neurovidenskabelig forskning

Den verbale dimension i relation til indlæring har i en årrække været det centrale element i folkeskolens undervisning. I den neurovidenskabelige forskning er der i dag øget fokus mod det samlede perceptuelle systems betydning for læring. Undersøgelser peger entydigt på, at indlæringspotentialet forøges betydeligt, når den lærende udsættes for perceptuelle og emotionelle stimuli, hvorved evnen til at huske ligeledes forbedres. Således er kognition ikke et smalt og rationelt foretagende, men involverer sociale og emotionelle aspekter med stor betydning for læringsudbyttet (Lillelund 2015).

UddannelsesforskningUddannelsesforskning viser, at optimale læreprocesser kalder på interaktion mellem tre læringstilgange (Austring og Sørensen, 2006):

1.     empirisk læring. (erfaring, oplevelse, opmærksomhed)

2.     æstetisk læring.  (symbolsk, kulturelt, kommunikativt)

3.     diskursiv læring. (sproglig, analytisk, konceptuel)

I den danske skoletradition forfordeles den diskursive dimension, der appellerer til rationelle kognitive processer hos eleven, hvilket undertrykker elevens evne til at skabe kontakt mellem egne livserfaringer og undervisningsindholdet. Nyeste forskning viser, at didaktisk vekslen mellem læringstilgangene skaber bedre læringsudbytte (Andersen 2015).

Hvad er udbyttet?

Ved at veksle mellem læringstilgange og inddrage den æstetiske og empiriske dimension udvikles elevens faglige dømmekraft; æstetiske erfaringer træner elevens fortolkning af læringssituationen og skaber bro mellem elevens tidligere erfaringer og ny faglig viden (Borup 2015).

Forskere fra Aalborg universitet har afdækket følgende effekter for elevens læring i æstetiske læreprocesser (Borup 2015):

1.     Sansemæssig opmærksomhed forbedres.

2.     Fortolkningsevne styrkes.

3.     Følelsesdimensionen forfines.

MeWe Space udnytter potentialet

MeWe Space er en platform for kreativitet og innovation i legende og lærende fællesskaber. Det er et fysisk og digitalt læringsrum, der gør det muligt at engagere eleverne i æstetiske læreprocesser. MeWe Space har eksperimentariets karakter og inddrager gennem sine læringsproduktioner bevægelse, leg, IT og læring som integrerede elementer i et undervisningsforløb.

MeWe Space er en fysisk ”Black Box” bygget over tre skærme, der hver for sig i en læringsproduktion kan understøtte og udfordre den empiriske, den æstetisk og den diskursive dimension af læreprocessen. Læring i MeWe Space ansporer fællesskabet i elevgruppen og alle involverede er aktive i læringsrummet. Eleverne er således medskabere af egen og andres læring i et multimodalt medierum, der strækker sig i tid gennem en før-under-efter didaktik. Læring i MeWe Space foregår gennem sansestimulering af alle sanser – de visuelle, auditive, kinestetiske og taktile – gennem hele indlæringsprocessen. Eleverne udfordres gennem MeWe Space på individ- socialt og kulturelt niveau.

Det individuelle (Jeg-mig)

 • Elever eksperimenterer gennem leg og krop på eget initiativ

Det sociale (Jeg-dig)

 • Elever kommunikerer anerkendende, fordi de praktiserer perspektivskifte

Det kulturelle (Jeg -os)

 • Elever identificerer kulturelle vaner og værdier i faget, fordi de møder disse med egen kropslig erfaring

Det selvforglemmende (Jeg -nu)

 • Elever får kontakt med egen kreativitet og suspenderer habitus for en stund.                                                                                                                                                          Andersen (2015)

Mål med MeWe Space

Målet med MeWe Space som rammen om æstetiske læreprocesser er at:

 • Øge indlæring
 • Øge aktivitetsniveauet i undervisningen – bevægelse og leg er en integreret del
 • Styrke personlige og sociale kompetencer
 • Styrke og forbedre motivation
 • Fremme inklusion og forpligtende fællesskaber
 • Etablering af et didaktisk eksperimentarium i relation til folkeskolens nye forenklede fælles mål  
 •  Etablere et didaktisk eksperimentarium der understøtter kreativ tænkning
 • Udvikle eksperimenterende undervisnings- og læringsform
 •  Designe læringsforløb der underbygger folkeskolens nye forenklede fællesmål
 •  Inviterer til nysgerrighed, kreativitet og nytænkning og til at skærpe engagement i undervisningen
 •  Øge deltagelses- og aktivitetsniveauet gennem leg og deltagelse
 • Fremme forpligtende fællesskaber, inklusion og deltagelse ved at styrke personlige og sociale kompetencer
 • Fremme og initiere elevers læring og motivation gennem et fleksible og                   understøttende undervisningsformater
 • Opbygge kapacitet og viden på området der kan bidrage til udvikling af grundskolen

 

Vidensbasering

MeWe Space bygger på relevant viden om:

 • Læring, læreprocesser og læringsmiljøer – herunder æstetiske læreprocesser og art-based læring
 • Understøttende læringsteknologier og digitale literacies
 • Perception, IT, medier og didaktisk design
MeWe Space startede som udviklingsprojekt for de mindste og er inspireret af specialområdets arbejde med sanserum

MeWe Space startede som udviklingsprojekt for de mindste og er inspireret af specialområdets arbejde med sanserum

Litteratur:

Andersen, E. (2015): i Christensen, Borup, Sams, Lykke, Kjærgaard, Andersen, Bang, Lillelund, Abrahamsen, Pedersen (red.): Art-based Approaches to Learning, Bording Print

Austring, B.D. og Sørensen, M (2006)Æstetik og Læring. Grundbog om æstetiske læreprocesser, Hans Reitzels Forlag

Balslev, G.M. (2012)Omdannelse og Uddannelse – Innovation, læring og samarbejde, ph.d.-afhandling no 72, 2012. Roskilde University

Borup, J. (2015): i Christensen, Borup, Sams, Lykke, Kjærgaard, Andersen, Bang, Lillelund, Abrahamsen, Pedersen (red.): Art-based Approaches to Learning, Bording Print

Lillelund, F.B. (2015): i Christensen, Borup, Sams, Lykke, Kjærgaard, Andersen, Bang, Lillelund, Abrahamsen, Pedersen (red.): Art-based Approaches to Learning, Bording Print

Rowley, K. (2009): i Fink-Jensen og Nielsen (red.): Æstetiske læreprocesser – i teori og praksis, Billesøe & Baltzer

UVM (2015): Undervisningsministeriets hjemmeside, www.uvm.dk